برای نصب چارچوب به نکات زیر توجه فرمایید:

1. ابعاد استاندارد درب ها  از داخل فریم  برای درب های داخلی 98*215 و  برای درب های سرویس و حمام 88*215 می باشد.
2. بعد از اتمام گچ کاری و پایان رنگ کاری می­توان اقدام به نصب درب ها نمود.