دهمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته افتتاح شد. بیش از 280 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت کردند و 6 کشور خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.